دروس  مهدویت

استاد :  حضرت آیت الله نجم الدین طبسی

* اولین قسمــت *

تعداد مباحـث : 12

مجموع   جلسات : 179

سال های :90-88

 

مبحث اول                     (16 جلسه)       ................... موضوع: ................... سیـّد حسنی

مبحث دوم                     (16 جلسه)       ................... موضوع: ................... حدیث معرفت

مبحث سوم                    (21 جلسه)       ................... موضوع: ................... یـمــانی

مبحث چهارم                  (14 جلسه)      ................... موضوع: ................... نفس زکیـّه

مبحث پنجم                    (09 جلسه)       ................... موضوع: ................... خــراســانی

مبحث ششم                    (14 جلسه)      ................... موضوع: ................... رأیــات سود

مبحث هفتم                    (22 جلسه)       ................... موضوع: ................... دجـّـال

مبحث هشتم                   (12 جلسه)       ................... موضوع: ................... شعیب ابن صالح

مبحث نهم                      (24 جلسه)      ................... موضوع: ................... ســـفیانـی

مبحث دهم                     (07 جلسه)       ................... موضوع: ................... دابــة الـأرض

مبحث یازدهم                 (24 جلسه)      ................... موضوع: ................... نــدای آسمانـی


 

1- موضوع: مهدویــــت / بحث: سیـّد حسنـی

 

جهت دریافت صوت جلسات بر روی لینک های زیر کلیک نمائید .

* هزینه استفاده : ختــم 1 صلوات جهت سلامتی و تعجیل در أمر فرج حضرت ولیعصر (عج).

 

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 1

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 2

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 3

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 4

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 5

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 6

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 7

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 8

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 9

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 10

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 11

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 12

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 13

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 14

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 15

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 16

 

جهت دریافت PDF جلسات بر روی «عبارت» زیر کلیک نمائید .

دریافت PDF جلسات بحــث : سیـد حسنـی

 

2- موضوع: مهدویــــت / بحث: حدیـث معرفت (شناخـت امام)

 

جهت دریافت صوت جلسات بر روی لینک های زیر کلیک نمائید .

* هزینه استفاده : ختــم 1 صلوات جهت سلامتی و تعجیل در أمر فرج حضرت ولیعصر (عج).

 

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 1

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 2

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 3

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 4

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 5

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 6

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 7

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 8

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 9

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 10

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 11

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 12

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 13

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 14

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 15

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 16


 

جهت دریافت PDF جلسات بر روی «عبارت» زیر کلیک نمائید .

دریافت PDF جلسات بحــث : حدیــث معرفــت

 

3- موضوع: مهدویــــت / بحث: یمانـــی

 

جهت دریافت صوت جلسات بر روی لینک های زیر کلیک نمائید .

* هزینه استفاده : ختــم 1 صلوات جهت سلامتی و تعجیل در أمر فرج حضرت ولیعصر (عج).

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 1

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 2

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 3

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 4

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 5

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 6

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 7

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 8

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 9

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 10

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 11

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 12

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 13

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 14

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 15

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 16

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 17

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 18

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 19

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 20

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 21

 

 

من الله توفیق