درس مهـدویـــت

استاد : حضرت آیت الله نجم الدین طبسی (حفظه الله)

*اولین قسمت مباحث*

تعداد موضوعات : 12

مجموع صوت ها : 179

 

بحث1)   ...... (16 جلسه) ...... موضوع:  ...... سیـّد حسنی

بحث2)   ...... (16 جلسه) ...... موضوع: ...... حدیث معرفت

بحث3)   ...... (21 جلسه) ...... موضوع: ...... یـمــانی

بحث4)   ...... (14 جلسه) ...... موضوع: ...... نفس زکیـّه

بحث5)   ...... (09 جلسه) ...... موضوع: ...... خــراســانی

بحث6)   ...... (14 جلسه) ...... موضوع: ...... رأیــات سود

بحث7)   ...... (22 جلسه) ...... موضوع: ...... دجـّـال

بحث8)   ...... (12 جلسه) ...... موضوع: ...... شعیب ابن صالح

بحث9)   ...... (24 جلسه) ...... موضوع: ...... ســـفیانـی

بحث10) ...... (07 جلسه) ...... موضوع: ...... دابــة الـأرض

بحث11) ...... (24 جلسه) ...... موضوع: ...... نــدای آسمانـی


 

1- موضوع: مهدویــــت / بحث: سیـّد حسنـی

 

جهت دریافت صوت جلسات بر روی لینک های زیر کلیک نمائید .

* هزینه استفاده : ختــم 1 صلوات جهت سلامتی و تعجیل در أمر فرج حضرت ولیعصر (عج).

 

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 1

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 2

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 3

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 4

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 5

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 6

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 7

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 8

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 9

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 10

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 11

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 12

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 13

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 14

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 15

دریافت صوت مهدویــت / بحث : سید حسنی / جلسه 16

 

جهت دریافت PDF جلسات بر روی «عبارت» زیر کلیک نمائید .

دریافت PDF جلسات بحــث : سیـد حسنـی

 

2- موضوع: مهدویــــت / بحث: حدیـث معرفت (شناخـت امام)

 

جهت دریافت صوت جلسات بر روی لینک های زیر کلیک نمائید .

* هزینه استفاده : ختــم 1 صلوات جهت سلامتی و تعجیل در أمر فرج حضرت ولیعصر (عج).

 

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 1

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 2

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 3

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 4

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 5

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 6

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 7

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 8

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 9

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 10

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 11

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 12

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 13

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 14

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 15

دریافت صوت مهدویــت / بحث : حدیث معـرفت (شناخـت امام) / جلسه 16


 

جهت دریافت PDF جلسات بر روی «عبارت» زیر کلیک نمائید .

دریافت PDF جلسات بحــث : حدیــث معرفــت

 

3- موضوع: مهدویــــت / بحث: یمانـــی

 

جهت دریافت صوت جلسات بر روی لینک های زیر کلیک نمائید .

* هزینه استفاده : ختــم 1 صلوات جهت سلامتی و تعجیل در أمر فرج حضرت ولیعصر (عج).

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 1

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 2

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 3

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 4

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 5

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 6

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 7

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 8

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 9

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 10

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 11

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 12

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 13

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 14

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 15

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 16

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 17

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 18

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 19

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 20

دریافت صوت مهدویــت / بحث : یمانــی / جلسه 21

 

 

من الله توفیق