ابزار مورد نیاز وبلاگ مجموعه الصادقـــین

(QR خوان)

جهت دریافت ابزار مورد نیاز بر روی لینک زیر کلیک کرده و یا از QR زیر استفاده نمائید :


دریافت ابزار مورد نیاز وبلاگ : QR خـوان

 

QR-Code Generator


ابزار مورد نیاز وبلاگ مجموعه الصادقـــین

 (WinRAR)

جهت دریافت ابزار مورد نیاز بر روی لینک زیر کلیک کرده و یا از QR زیر استفاده نمائید :

دریافت ابزار مورد نیاز وبلاگ : WinRAR اجرا کننده فایل زیپ

QR-Code Generator


ابزار مورد نیاز وبلاگ مجموعه الصادقـــین

(فونت)

جهت دریافت ابزار مورد نیاز بر روی لینک زیر کلیک کرده و یا از QR زیر استفاده نمائید :


دریافت ابزار مورد نیاز وبلاگ : فونـت

QR-Code Generator

من الله توفیق